خدمات موسسه تهران سوگوار

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ.......... بزرگترين اسرار مرگ است...فرموده حضرت امام علي(ع)......
اين اسرار اطلاع اززمان وقوع مرگ انسان وافشاي ملکوتي اين سرء توسط ملک الموت الهي (عزرائيل)به صورت نابهنگام براي همگي ما انسانها غيرقابل پيش بيني است ليکن وقوع چنين رخدادي بانام روزعزا براي همگان فراخواهدرسيد وعزاردارشدن امري گريزناپذيراست
مثال معروف ايراني اين واقعه( اين شتر درب خانه همه مي خوابد) لذا به رسم وآداب مهرورزي ماايرانيان جهت تسلي بخشيدن به مصيبت واردشده به نزديکان درگذشته مهماناني ازراه دورنزديک باپيام عرض تسليت در خانه آن جنت مکان خورداشيان حضوربه هم ميرسانند
لذا خانواده عزادار ضمن آنکه در شوک غم فقدان عزيز خود سوگوار است به رسم ادب ومهمان نوازي وظيفه خودميداند ازاين مهمانان به نحوه احسن پذيرايي نموده البته طبق روايت مرسوم, نوع وکيفيت پذيرايي دراين مراسم را نشانگر شان وشخصيت ومرتبه اجتماعي  متوفي درطول زندگي وگويايي وضع فعلي خانواده يا بازماندگان عزادارمتوفي ميتوان  ارزيابي نمود. به همين علت بازماندگان درمديريت وبرگزاري چنين مراسمي سنگ تمام گذاشته وازتمام پتانسيل خوددرانجام باشکوه اين مراسم استفاده ميکنند ولي دراغلب موارد به دليل عدم برنامه ريزي قبلي وتاثيرمنفي مصيبت وارده کيفيتي که مدنظر ميزبانان درارائه پذيرايي ازميهمانان هست صورت نپذيرفته 
همچنين درهردين وآييني مراسم شرعي واجب ومستحب براي متوفي هنگام تدفين تاکيدگرديده تابا انجام درست متوفي  راآرامش  به خانه ابدي رهسپارساخت ولي متاسفانه همگان تخصص انجام صحيح اين امور رانداشته بخصوص نسل جديدکه با برگزاري اين گونه مراسم نامانوس وبي اطلاع است و غالبا شئونات ميت بخصوص مسلمانان آنگونه که مورد سفارش قرآن وکتب ديني مربوطه است رعايت نمي گردد به همين علت  نياز  به حضور افرادي آگاه و آشنا به اين مسائل ضروريست


مسئوليت صنفي وهدف نهايي موسسه تهران سوگوار
 موسسه خدماتي تهران سوگوار باهمکاري گروهي متخصص وکارآشنا به امور تشيع –تکفين-تدفين واجراي شکوهمند مجالس ترحيم –يادبود-چهل ام-سالگرد –نوعيد و....  قصد دارد ياري دهنده خانواده هاي سوگوارصاحب عزا در برگزاري کليه مراسم مربوطه و انجام دهنده اعمال شرعي ديني واجب و مستحب و سفارش شده به منظور تسهيل و تسريع انتقال مطمئن پيکر متوفي به خانه ابدي وي درکنارشماشريک درغم واندوه تان باعث آسودگي فراق خاطر وکاستن ازبارمسئوليت شماصاحبين محترم عزا باشند که دستيابي به اين هدف همراه  باکاهش هزينه برگزاري مراسم و هماهنگي با سازمانهاي مربوطه در داخل بهشت زهرا(ع) يا آرمستانهاي ديگراستان تهران درهرچه باشکوه ترنمودن اين مراسم وکيفيت عالي در پذيرايي ازمهمانان محترم شماصورت پذيرمي باشد.:شرح کوتاهي ازنوع سرويسدهي موسسه تهران سوگوار
فعاليت تهران سوگوار بادريافت درخواست مشتري اندکي قبل يابعداز فوت يکي از عزيزان ونزديکان آغازميگرددکليد.بدين صورت که ابتدا با برگزاري جلسه اي حضوري ياتلفني اقدام به مشورت وهماهنگي هاي لازم  باصاحبين اعزا وجوياشدن از رسم  آنان درانجام مراسم عزا ومطابق با مقدارصرف هزينه براي انجام  اين مراسم ماپکيجي مناسب رابه وي پيشنهادنموده ودرصورت قبول مشتري باانعقاد توافق کتبي که اقدامات درخواستي صاحب عزا ونوع پوشش وهزينه نهايي  درمتن آن ثبت وپس ازدريافت70درصد وجه مندرج درتوافق بلافاصله کارومسئوليت ماآغازميشود
لازم بذکراست درهرموردقراردادکاري مسئوليت ها به عهده چندين همکارباتخصص هاي مختلف جهت سريع درانجام امور محول ميگردد به همين دليل است که روندانجام چنين پروسه اي به سرعت وکيفيت وهمچنين کاهش بارهزينه نهايي به انجام ميرسد


گزيده اي ازنوع خدمات تهران سوگوار
پس ازاخذجوازفوت توسط پزشک (وجودشناسنامه وکارت ملي متوفي جهت صدورجوازدفن وسازمان الزاميست)
1-تهيه وسيله راحت اياب وذهاب هماهنگ باتعدادمهمانان
2-تشيع جنازه شکوهمند
3-انتقال به گورستان همراه باخريدقبروابطال شناسنامه متوفي
4-غسل وکفن واقامه نمازبر بالاي سرمييد
5- انتقال مييدبه سمت قبر تائين شده -
6- آماده نمودن ازقبل قبرکن وتشهد خوان به همراه مداح وپذيرايي مهمانان هنگام دفن
7-انتقال مهمانان ازسرخاک جهت پذيرايي باوعده غذايي درسالن ازقبل تدارک ديده شده باارائه منوي غذايي باکيفيت
8-چاپ اعلاميه وآگهي انتشار زمان ومکان برگذاري مراسم ترحيم به همراه توزيع درمحل زندگي ياکارمتوفي
9-اقامه نمازشب اول قبرکه باهماهنگي توسط يک روحاني پيش نمازمسجدمقدوراست
10-رزرو شبستان يامسجدمحل برگزاري مراسم ترحيم
11-تهيه وسائل پذيرايي مراسم ترحيم اعم ازنوشيدني-حلوا-خرما-ميوه
12-هماهنگي بامداح وروحاني جهت حضوردرمراسم ترحيم
13-تهيه واقدام به انجام پذيرايي درسالن يا منزل متوفي باوعده غذايي
14-اقدام به برگزاري شب هفتم درصورت درخواست مشتري
15-انتخاب سنگ قبرمناسب وتهيه وتراش ونصب سنگ قبرجهت برگزاري مراسم چهلمين روز درگذشت درصورت درخواست مشتري
16-برگزاري مراسم چهل ام مطابق قراربامشتري
17- اتمام مسئوليت محوله ومشاهده رضايتمندي شمامشتري محترم که فقط بايدماراشريک غم خود بداني چون ما همين حس شريک شدن درغم شماراداريم

جديدترين ها

مرحوم جنت مکان
پکیج تشریفات تک ستاره
پکیج تشریفات 2ستاره

پکیج تشریفات 2ستاره

60,000,000 تومان

پکیج تشریفات 3ستاره

پکیج تشریفات 3ستاره

70,000,000 تومان

صندوق کمک به ایتام
فطریه

فطریه

100,000 تومان

دیس حلوای زعفرانی
پکیج تکی میوه پذیرایی
گوسفندزنده باقصاب

گوسفندزنده باقصاب

1,500,000 تومان

جوازدفن

جوازدفن

200,000 تومان

دیس خرمای هسته گردویی
پکیج تشریفات 4ستاره

پکیج تشریفات 4ستاره

70,000,000 تومان

پکیج تشریفات 5ستاره

پکیج تشریفات 5ستاره

100,000,000 تومان

پکیج تشریفات 2ستاره

پکیج تشریفات 2ستاره

60,000,000 تومان

پکیج تشریفات 3ستاره

پکیج تشریفات 3ستاره

70,000,000 تومان

فطریه

فطریه

100,000 تومان

گوسفندزنده باقصاب

گوسفندزنده باقصاب

1,500,000 تومان

جوازدفن

جوازدفن

200,000 تومان

پکیج تشریفات 4ستاره

پکیج تشریفات 4ستاره

70,000,000 تومان

پکیج تشریفات 5ستاره

پکیج تشریفات 5ستاره

100,000,000 تومان